Show simple item record

What you are doing is important: learning about the Holocaust according to the recommendations of Yad Vashem

dc.contributorKrstić, Predrag
dc.contributorBaruch, Hava
dc.contributorBašić, Zoran
dc.creatorBanjanin Đuričić, Nada
dc.date.accessioned2020-12-02T12:07:26Z
dc.date.available2020-12-02T12:07:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-86-86001-87-0
dc.identifier.urihttps://www.jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/handle/123456789/1481
dc.description.abstractOva publikacija je nastala kroz proces učenja profesora i đaka Železničke tehničke škole u Beogradu tokom šest godina, u periodu od 2011. do 2016. godine. Učenje o Holokaustu je realizovano na časovima sociologije, ustava i prava građana, građanskog vaspitanja i, delimično, engleskog jezika, i to kroz raznolike nastavne i vannastavne aktivnosti. Nastavnicima koji sebe prepoznaju na istom humanom i zahtevnom zadatku, ova publikacija, kroz 13 odabranih tema, nudi jedan mogući model, ohrabruje i/ili inspiriše obiljem pažljivo izabranog sadržaja. Ona nema ambiciju da bude klasični priručnik (mada je dobro da nam se nađe pri ruci): zato smo izostavili nastavne planove za svaku pojedinačnu nastavnu jedinicu (izuzev dve: "Jevreji u Srbiji" i "Nacistička ideologija", za kojima, kako se pokazalo, postoji velika potreba). Zapravo, izbegli smo čak i da definišemo "jedinice", svesno nudeći samo teme i ostavljajući nastavnicima slobodu da im posvete jedan ili više časova, da ih uklope u svoje nastavne planove na način koji njima najviše odgovara. Ona stoga može biti mogući model, podsticaj, zadata forma - ne. Ova knjiga je kap u moru i nije knjiga o Holokaustu. Ovo je publikacija o edukativnom procesu o Holokaustu. Naslov "To što radiš važno je" ukazuje na značaj i dalekosežnost onoga što mi, kao nastavnici, tokom učenja sa učenicima, radimo u učionici ili izvan nje. Namenjena je iskusnijim nastavnicima humanističkih nauka koji praktikuju interaktivnu nastavu, primenjuju različite tehnike aktivnog učenja i kritičkog mišljenja i imaju želju da poučavaju o Holokaustu. U prvom delu publikacije, poput "studije slučaja", predstavljene su aktivnosti realizovane pre, tokom i nakon časova. Slikom i rečju prikazane su vannastavne aktivnosti kroz koje smo se upoznavali sa životom i kulturom Jevreja u Srbiji kako pre Holokausta, tako i u današnje vreme. Na sličan način dokumentovana je inicijativa i aktivizam učenika nakon obrađenih tema. U prvom delu date su i glavne teme samog obrazovnog procesa koji nas vodi, počev od osnovnih tekstova o judaizmu, kroz tešku tematiku: od života u getima i logorima, preko priča o žrtvama, zločincima, posmatračima spasiocima, do oslobođenja, završne lekcije o značaju i značenju Holokausta, kulture sećanja, te podučavanja na mestima stradanja, koje je posvećeno nekadašnjem logoru na Starom sajmištu. Kao posebna tema ponuđen je model obeležavanja Dana sećanja na žrtve Holokausta. Drugi deo publikacije, zamišljen kao mala hrestomatija, predstavlja dopunu prvog dela i sadrži "zapise" (tekstualne i slikovne, kao srž učenja o Holokaustu). U prilogu su dati "Kratki pojmovnik Holokausta" i nastavni materijali na engleskom za dvojezičnu nastavu. Dodatni nastavni materijal - Razglednice "Jevreji u Srbiji" - može pomoći upoznavanju sa jevrejskom tradicijom, kulturom i životom Jevreja u Srbiji pre Holokausta, nakon ili umesto terenskih istraživačkih obilazaka. Pronacistički i antisemitski Posteri, dati u paru, olaksaće razumevanje teme "nacisticka ideologija" ("Uvod", Nada Banjanin Đuričić).sr
dc.description.abstractThis publication was created through the learning process of professors and students of the Railway Technical School in Belgrade for six years, in the period from 2011 to 2016. Teaching about the Holocaust was realized in the classes of sociology, constitution and citizens' rights, civic education and, in part, English language, through various teaching and extracurricular activities. For teachers who recognize themselves on the same humane and demanding task, this publication, through 13 selected topics, offers one possible model, encourages and/or inspires with a fullness of carefully selected content. It does not have the ambition to be a classic textbook (although it is good to have it on hand): that is why we left out the curricula for each individual teaching unit (except for two: "Jews in Serbia" and "Nazi ideology", for which, as it turned out, there is a great need). In fact, we avoided even defining “units,” consciously offering only topics and leaving teachers free to dedicate one or more classes to them, to fit them into their curricula in a way that suits them best. It can therefore be a possible model, an impulse, a given form - no. This book is a drop in the ocean and is not a book about the Holocaust. This is a publication about the educational process of the Holocaust. The title "What you do is important" indicates the importance and far-reaching nature of what we, as teachers, do in the classroom or outside of it while learning with students. It is intended for more experienced teachers of humanities who practice interactive teaching, apply various techniques of active learning and critical thinking and have a desire to teach about the Holocaust. The first part of the publication, such as the "case study", presents the activities realized before, during and after classes. By the image and by the word are shown extracurricular activities through which we getting to know with the life and culture of Jews in Serbia both before the Holocaust and today. In a similar way, the initiative and activism of students after the topics were documented. The first part gives the main topics of the educational process that leads us, starting from basic texts on Judaism, through difficult topics: from life in ghettos and camps, through stories about victims, criminals, observers, rescuers, to liberation, final lessons on the importance and the significance of the Holocaust, the culture of remembrance, and teaching in places of suffering, which is dedicated to the former camp at the Staro sajmište (Old Fairgrounds). A model of marking Holocaust Remembrance Day was offered as a special topic. The second part of the publication, conceived as a small textbook, is a supplement to the first part and contains "records" (textual and pictorial, as the core of the teachings on the Holocaust). The "Short Glossary of the Holocaust" and teaching materials in English for bilingual teaching are attached. Additional teaching material - Postcards "Jews in Serbia" - can help to get acquainted with the Jewish tradition, culture and life of Jews in Serbia before the Holocaust, after or instead of field research tours. Pro-Nazi and anti-Semitic Posters, given in pairs, will facilitate understanding of the topic "Nazi ideology" ("Introduction", Nada Banjanin Đuričić).en
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd : Grupa 484sr
dc.subjectJad Vašem - obrazovanjesr
dc.subjectYad Vashem - educationsr
dc.subjectHolokaust - obrazovanjesr
dc.subjectHolocaust - educationsr
dc.titleTo što radiš važno je: učiti o Holokaustu po preporukama Jad Vašemasr
dc.titleWhat you are doing is important: learning about the Holocaust according to the recommendations of Yad Vashemen
dc.typebooksr
dc.rights.licensesr
dcterms.abstractБањанин-Ђуричић, Нада; То што радиш важно је : учити о холокаусту по препорукама Јад Вашема; То што радиш важно је : учити о холокаусту по препорукама Јад Вашема;
dcterms.abstractБањанин Ђуричић, Нада; То што радиш важно је: учити о Холокаусту по препорукама Јад Вашема; То што радиш важно је: учити о Холокаусту по препорукама Јад Вашема;
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.citation.spage1
dc.citation.epage134
dc.identifier.cobiss276154892
dc.description.otherTekst štampan dvostubačno (text printed in two columns).sr
dc.description.otherFotografija na koricama: David Kalef "Purim", stradao u logoru Topovske šupe; izvor: Matilda Cerge, Portreti i sećanja jevrejske zajednice u Srbiji pre Holokausta. (Cover photo: David Kalef, "Purim", killed in the Topovske šupe (Belgrade); source: Matilda Cerge, Portraits and memories of the Jewish community in Serbia before the Holocaust).en
dc.description.otherPublikovanje ove knjige omogućio je Jad Vašem. (Yad Vashem supported publishing of this book).
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_jdb_1481


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record