Show simple item record

Jewish community in Serbia (1918-1941)

dc.creatorPopović, Nebojša
dc.date.accessioned2020-10-30T22:28:05Z
dc.date.available2020-10-30T22:28:05Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.urihttps://www.jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/handle/123456789/1419
dc.description.abstractRazrađujući projekat "Revitalizacija malih jevrejskih opština u Srbiji" urednici "Pinkasa" su članovima jevrejske zajednice, рге svega u malim opštinama, ponudili kratke, interesantne tekstove sa jevrejskom tematikom, pogodne za čitanje, ali i za organizovanje razgovora u opštinama. Komisija za kulturu i obrazovanje Saveza i Odbor projekta odštampali su tekstove u sveskama (pinkasima) sa temama iz jevrejske istorije (opšte i jugoslovenske), iz umetnosti i nauke, o problemima Holokausta, antisemitizma, jevrejskog identiteta i sl. Jedan od tih tekstova je "Jevrejska zajednica u Srbiji (1918-1941)" autora Nebojše Popovića. Osnovna organizaciona jedinica jevrejske zajednice od najstarijih vremena bila jevrejska opština (hebr. kehila, kahal). Njeno postojanje zabeleženo je još u doba vavilonskog ropstva (VI vek p. n. e.). Tokom vekova dijaspore (hebr. galut), opština je dobijala na važnosti da bi konačno u moderno doba postala institucija kroz koju je prolazio bezmalo celokupan život jevrejske zajednice. Menjajući svoj karakter i sadržaj rada, početkom XX veka ona se može definisati kao oblik samoupravne socijalno verske organizacije jevrejskog stanovništva jednog naselja ili grada. Opštine u dijaspori po pravilu su bile zajednice ravnopravnih članova, sa unutrašnjom autonomijom i manje-više demokratskim načinom izbora svoje uprave. Na teritoriji Kraljevine Jugoslavije u međuratnom razdoblju, jugoslovenski Jevreji su bili organizovani u okviru 121 jevrejske opštine (72 aškenaske, 36 seferdske i 13 ortodoksne). Na рrostoru Srbije bilo je organizovano 42 jevrejske opštine, od čega 12 južno od Save i Dunava, a 30 severno od ovih reka. Većina ih je osnovana u toku XIX veka, čime su imale za sobom višedecenijsko iskustvo organizovanog rada. Službeni naziv, pod kojim se najčešće pojavljivala, bio je crkveno-školska jevrejska opština. Međutim ovi atributi u nazivu nisu označavali jedine sadržaje njenog rada. Uz vođenje brige o verskim i prosvetnim potrebama, u radu jevrejske opštine u kontinuitetu su bile prisutne aktivnosti dobrotvornog i kulturnog karaktera. Članovi Jevrejske opštine bili su svi Jevreji naseljeni na teritoriji koju je ova obuhvatala i to gotovo bez izuzetaka. Jevrejske opštine su delovale na osnovu odredaba "Pravila" pojedinačno odobravanih od Ministarstva vera odnosno Ministarstva pravde. Ova ministarstva su vršila neposredni i vrhovni nadzor nad upravljanjem imovinom i fondovima Jevrejskih opština, kao i nad korektnim izvršavanjem i pridržavanjem odredaba odobrenih "Pravila".sr
dc.description.abstractElaborating on the project "Revitalization of Small Jewish Communities in Serbia", the editors of "Pinkas" offered to members of the Jewish community, mostly in small communities, several short, interesting texts on Jewish topics, suitable for reading and organizing conversations in communities. The Commission for Culture and Education of the Federation and the Project Board printed texts in notebooks (Pinkas) on topics from Jewish history (general and Yugoslav), art and science, problems of the Holocaust, anti-Semitism, Jewish identity, etc. One of those contributions is "The Jewish Community in Serbia (1918-1941)" by Nebojša Popović. The basic organizational unit of the Jewish community from the earliest times was the Jewish community (Hebrew kehila, kahal). Its existence was recorded during the Babylonian captivity (VI century BC). Over the centuries of the diaspora (Hebrew galut), the community gained in importance in order to finally become an institution in modern times through which almost the entire life of the Jewish community passed. Changing its character and content of work, at the beginning of the 20th century, it can be defined as a form of the self-governing social and religious organization of the Jewish population of a settlement or city. Communities in the diaspora were, as a rule, communities of equal members, with internal autonomy and a more or less democratic way of electing their administration. In the territory of the Kingdom Yugoslavia in the interwar period, Yugoslav Jews were organized within 121 Jewish communities (72 Ashkenazi, 36 Sephardic and 13 Orthodox). 42 Jewish communities were organized on the territory of Serbia, of which 12 south of the Sava and the Danube, and 30 north of these rivers. Most of them were founded during the 19th century, which brought them decades of experience in organized work. The official name, under which they most often appeared, was the church-school Jewish community. However, these attributes in the title did not indicate the only contents of its work. In addition to taking care of religious and educational needs, charitable and cultural activities were continuously present in the work of the Jewish community. The members of the Jewish community were all Jews living in the territory that it included, almost without exception. Jewish communities operated on the basis of the provisions of the "Rules" individually approved by the Ministry of Religion and the Ministry of Justice. These ministries had direct and supreme supervision over the management of the property and funds of the Jewish communities, as well as over the correct implementation and observance of the provisions of the approved "Rules".en
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd : Savez jevrejskih opština Jugoslavijesr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourcePinkas 1-12sr
dc.subjectJevreji - Srbija (1918-1941)sr
dc.subjectJews - Serbia (1918-1941)sr
dc.subjectJevreji - istorija (Srbija)sr
dc.subjectJews - history (Serbia)sr
dc.subjectjevrejske zajednice - Srbijasr
dc.subjectJewish communities - Serbiasr
dc.titleJevrejska zajednica u Srbiji (1918-1941)sr
dc.titleJewish community in Serbia (1918-1941)en
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractПоповић, Небојша; Јеврејска заједница у Србији (1918-1941); Јеврејска заједница у Србији (1918-1941);
dcterms.abstractПоповић, Небојша; Јеврејска заједница у Србији (1918-1941); Јеврејска заједница у Србији (1918-1941);
dc.rights.holderSavez jevrejskih opština Srbije = Federation of Jewish Communities in Serbiasr
dc.identifier.fulltexthttp://jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/bitstream/id/4440/Pinkas11JevrejskaZajednicaUSrbijiOCR.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.citation.spage1
dc.citation.epage16
dc.description.otherTekst je odlomak iz monografije "Jevreji u Srbiji (1918-1941)", Beograd, Institut za savremenu istoriju, 1997. (The text is a fragment from the monograph "Jews in Serbia (1918-1941)", Belgrade, Institute of Contemporary History, 1997.en
dc.description.otherPinkas 11 - tema: Istorija jugoslovenskih Jevreja (Pinkas 11 - topic: History of Yugoslav Jews).
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_jdb_1419


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record